WIATRÓWKA FAC - CZYLI WIATRÓWKA POWYŻEJ 17 JOULI

2020-08-21
WIATRÓWKA FAC - CZYLI WIATRÓWKA POWYŻEJ 17 JOULI

WIATRÓWKA FAC - CZYLI WIATRÓWKA POWYŻEJ 17 JOULI 

Wiatrówki FAC - czyli chcemy wiatrówkę powyżej 17 Jouli

Wiatrówki FAC, czyli z ang. Fire Arms Certificate. Pod tą nazwą znajdują się wszystkie wiatrówki dysponujące mocą powyżej 17 Jouli, czyli w świetle polskiego prawa będące bronią pneumatyczną. Rozpiętość mocowa jest naprawdęuża jeśli chodzi o broń pneumatyczną i waha się od 18 Jouli do nawet 400 Jouli.


1) Rejestracja

Wiatrówki powyżej 17 J muszą być zarejestrowane. Słabsze nie są uważane za broń i pod reglamentację ustawową nie podpadają. Oznacza to też że nie ma pozwolenia na broń pneumatyczną - jest rejestracja broni pneumatycznej. Drobna, ale bardzo ważna zmiana. Rejestracja następuje automatycznie, jeżeli spełnione zostaną cztery warunki:
- ukończone 18 lat
- posiadanie badań psychologiczno-lekarskich - lista uprawnionych lekarzy do wykonania tego typu badań jest dostępna najczęściej na stronie miejscowej Policji.
- posiadanie stosownego zaświadczenia o niekaralności
- posiadanie dowodu zakupu lub certyfikatu wystawianego przez rusznikarza (w przypadku wytworzenia broni pneumatycznej)

Należy ze zgłoszeniem rejestracyjnym zmieścić się w ustawowym terminie 5 dni od daty zakupu lub odebrania broni od rusznikarza. Jeśli te dokumenty z wnioskiem zostaną w terminie złożone, Policja (Komenda Miejska lub Powiatowa) musi wydać kartę rejestracyjną. Ewentualna odmowa musi być w formie decyzji administracyjnej! Oznacza to, że taka odmowa, przy zachowaniu określonych ustawą warunków koniecznych i wystarczających do otrzymania karty rejestracyjnej, może być skutecznie zaskarżona do NSA. Krótko mówiąc: są spełnione warunki, jest rejestracja.

Pamiętaj, że nowy zakup równa się nowej rejestracji (jeśli chodzi o wiatrówki powyżej 17J).Koszt badań lekarskich to 350-650 zł, zaświadczenie o niekaralności - 50 zł, opłaty skarbowe - 82 zł za wniosek o rejestrację i 50 gr na każdy załącznik.

2) Praktyka

Proszę pamiętać, że Ustawa nie nakłada żadnego obowiązku na posiadania certyfikatów czy innych zaświadczeń dotyczących energii wiatrówki. Liczy się tylko oświadczenie właściciela - to on będzie odpowiadał za wprowadzenie w błąd Policji czy wymiaru sprawiedliwości.

Nie jest to niedopatrzenie ustawodawcy! Żyjemy w państwie prawa i nie ma powodu nie wierzyć obywatelowi na słowo. W końcu zawsze można go ukarać jeśli poświadczył nieprawdę. A biorąc pod uwagę łatwość z jaką można zwiększyć energię wiatrówki powyżej limitu 17J, każdy certyfikat energii jest absolutnie nic nie wart.
Warto wiedzieć że jedynym sposobem by uzyskać prawomocne zaświadczenie o energii wiatrówki jest skierowanie jej na ekspertyzę przez sąd lub Policję. Ekspertyza taka zaświadcza że w dniu badania wiatrówka miała x J, czyli zatrzymanie jej przez Policję było słuszne bądź nie. Po oddaniu jej właścicielowi w 5 minut można energię zmienić - co znów czyni ekspertyzę bezwartościową.

Warto wiedzieć o sposobie pomiaru energii. Jeśli wiatrówka ma regulator energii, to przyjmuje się energię wiatrówki przy maksymalnym ustawieniu. Jednoznacznie - wiatrówka nie może (nigdy przy używaniu zgodnie z instrukcją obsługi) przekroczyć 17J. Jeśli przykręcimy pokrętło na maksymalne ustawienie i pomiar wskazuje że ma powyżej 17J - to jest to broń pneumatyczna. Nieważne że na minimalnym ma poniżej. Tak samo jak nieważne, że na lekkim Tomitexie ma 16 J, a na cięższej Barracudzie 18 J - nie może 17 J przekroczyć nigdy, bez względu na rodzaj śrutu.3) Strzelanie z wiatrówek do 17 J

Wiatrówki do 17J nie są bronią. Żadne regulacje dotyczące broni, w tym także broni pneumatycznej, nie mogą dotyczyć tego sprzętu. Podobnie jak np. - procy.
Problem w czym innym. Nikt nie może legalnie robić czegokolwiek, co powoduje bezprawne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych ludzi oraz dla ich majątku. Zwierzęta też są pod ochroną prawną, choć oczywiście inną. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą konsekwencje karne, a również poważne cywilne (finansowe, odszkodowania). O tym należy pamiętać. Każdy odpowiada sam za to, co robi. To typowe dla wszelkich systemów prawnych.

Małe czy duże imprezy strzeleckie, jeśli ograniczymy się tylko do sprzętu nieprzekraczającego 17 J, nie podlegają ograniczeniom. Organizatorzy i uczestnicy muszą jednak zadbać o warunki bezpieczeństwa i za nie odpowiadają prawnie. Dobrym pomysłem wydaje mi się współpraca z miejscową Policją. Powinni o takich zawodach przynajmniej wiedzieć i dobrze jeśli będą się z takimi inicjatywami identyfikować.

Ewentualna zatrzymanie sprzętu jest wysoce prawdopodobne w przypadku, gdy będzie on używany w sposób rodzący uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do wspomnianego zagrożenia. Nie ma to jednak nic wspólnego z bronią, ale wynika z zasad ogólnych. Strzelanie z broni pneumatycznej (wiatrówki mocniejsze niż 17 J). Art. 45. Ustawy o broni i amunicji mówi wyraźnie: "Broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach." Tak więc, w celach szkoleniowych i sportowych - wyłącznie na strzelnicach i to takich mających formalną rejestrację. Dotyczy to każdych zawodów.

Ustawa o broni i amunicji przewiduje jednak jeszcze jeden sposób używania broni, który może pasować do tej analizy. Jest to cel rekreacyjny.

Art. 11. "Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
2) "używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu."

Oczywiście chodzi tu o używanie broni pozostającej w posiadaniu strzelnicy i o to, że do jej używania w tym miejscu nie potrzeba pozwolenia. Ale sam cel rekreacyjny jest wymieniony. Nie występuje on już gdzie indziej.

Na broń pneumatyczną nie ma pozwoleń. Ten dokument zniknął. Zastąpiła go automatyczna rejestracja, następującą po złożeniu przewidzianych prawem dokumentów. Nie będzie więc możliwości administracyjnego określenia (co ma miejsce w pozwoleniu) celu używania broni. Każdy sposób korzystania z broni pneumatycznej będzie zatem legalny, jeśli sam czyn nie spowoduje naruszenia prawa (np. wybryki chuligańskie).

Nie da się też utożsamiać celu sportowego z rekreacją. Ciekawe, że ustawa o kulturze fizycznej oba te pojęcia definiuje oddzielnie i ich nie łączy. Określa rekreację ruchową jako formę aktywności fizycznej, podejmowanej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. O różnych formach sportu są natomiast odmienne zapisy. Wychodzi na to, że w celu rekreacyjnym, albo jakimś innym, pozostającym poza szkoleniem i sportem, będzie można broni pneumatycznej używać na podobnych zasadach, jak wiatrówek nie przekraczających 17J. Stopień odpowiedzialności za naruszenie prawa, będzie tu jednakże znacznie większy niż w przypadku tych do 17J. Chodzi bowiem o coś, co jest ustawowo zdefiniowane jako broń. Podejrzewam, że wrażliwość i aktywność policji oraz praktyka sądowa będą tu dość ostre. Odpowiedzialność karna oraz cywilna za ewentualny wypadek może tu być bardzo dotkliwa.

Nie wolno zapominać, że tak jak każdy z nas ma prawo do legalnych rozrywek, przyjemności, rekreacji itp., tak inni ludzie mają też prawo obawiać się o swoje bezpieczeństwo, szczególnie jeśli to, co robimy, wygląda groźnie. To też jest ich prawo. Trzeba je uszanować.

4) Przeróbki “nie-broni” na broń pneumatyczną

Norma jest jednoznaczna: bronią pneumatyczną (używamy terminu "wiatrówka" umownie, dla określenia tego, co do 17J) jest takie urządzenie, w którym energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę przekracza 17J. Częstą procedurą, szczególnie w przypadku karabinków PCP, jest wymiana elementów wiatrówki lub kartusza zwiększających moc pocisku ponad ustawowe 17 Jouli. W świetle polskiego prawa takich zmian (nieważne jak proste i nieskomplikowane by one nie były) może wykonać jedynie rusznikarz. Wiąże się to z wyrobem broni - z urządzenia pneumatycznego została wytworzona broń pneumatyczna. Rusznikarz po dokonaniu takiej zmiany wystawia stosowny dokument, z którym dopiero udajemy się na Policję w celu rejestracji - obowiązuje podobnie jak w przypadku zakupu termin 5 dni.

Zmiana taka często jest niezbędna do poprawnego działania wiatrówki - przykładowo Hatsan BT65 Carnivore w kalibrze 9mm w limicie 17 Jouli będzie generował zbyt małą prędkość wylotową, aby skutecznie oddawać strzały na dystansie powyżej 15 metrów.5) Wiatrówki powyżej 17J jako broń pneumatyczna

Broń pneumatyczna podlega ograniczeniom nie tylko co do miejsca strzelania (przypominam, tylko na strzelnicy!).

Broni pneumatycznej nie wolno wysyłać - kupujący musi ją odebrać osobiście. Niedopuszczalne jest skorzystanie z usług Poczty Polskiej czy jakiejkolwiek firmy kurierskiej (chyba że posiada uprawnienia do świadczenia takowych usług).

Przechowywanie broni pneumatycznej - nie jest wymagana szafa metalowa z atestem S1. Broń pneumatyczną powinniśmy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych. Rozwiewając wątpliwości w szafach z atestem S1 musimy przechowywać broń palną, na którą jest wydawane pozwolenie, natomiast broni pneumatycznej, która podlega tylko rejestracji te przepisy nie obowiązują. Warto natomiast pamiętać, że w przypadku kradzieży naszej broni z takiej szafki mamy spokój w sądzie. Dopilnowaliśmy bowiem, żeby broń pneumatyczna nie dostała się w niepowołane ręce.

6) Konsekwencje

Warto też pamiętać, że posiadanie broni pneumatycznej bez rejestracji, to wykroczenie a nie, jak przy broni palnej, przestępstwo. Komu będzie się chciało sprawdzać energię kinetyczną pocisku opuszczającego lufę wiatrówki używanej w sposób bezpieczny, zgodny z prawem? Nikomu! Bo, po co? A jak ktoś zastosuje pneumatyka w celach bandyckich, albo chuligańskich, to kwestia ew. braku rejestracji będzie tylko mało istotnym dodatkiem do odpowiedzialności z kodeksu karnego.7) Podsumowanie

Wiatrówki powyżej 17J są bronią pneumatyczną i muszą być zarejestrowane. Taką wiatrówkę należy zarejestrować w ciągu 5 dni od daty zakupu lub przerobienia z urządzenia poniżej 17 Jouli (czyli najpierw się kupuję/przerabia rusznikarz, potem rejestruję!). Nawiasem mówiąc, nie można zarejestrować czegoś, czego się jeszcze nie ma! Do rejestracji niezbędne są: pozytywne zaświadczenie z badań lekarsko-psychologicznych, zaświadczenie o niekaralności (w określonym ustawą zakresie), dowód zakupu lub dowód wytworzenia broni pneumatycznej, dowód ukończenia 18 lat. Są niezbędne i wystarczające. Jak się to ma, to rejestracja powinna nastąpić automatycznie.

Z wiatrówek o energii poniżej 17J możemy strzelać w terenie, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Z broni pneumatycznej, czyli wiatrówek o energii powyżej 17J, możemy strzelać tylko na strzelnicy.


 
 
 
- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
- wiarus.org/wiatrowki-a-prawo

Polecane

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel